28-09-2011

ANAKOINH''BOPEIN''IA THN EKPOMH-OOIOPIKO TO KAZAN''.
--------------------------------------------------------


''YMNA ME ENHMEPH OY EXOYME AO THN PIA,THN TETAPTH 28 ETEMBPIOY 2011 KAI PA 18:00 TO''EPE TN BOPEIN''ETAE TON POOPIMO TOY TO KAZAN TH PIA EXONTA IANYEI 3.870 XIIOMETPA E 66 PE YNEXOMENH OPEIA ME TAEI MONO I'ANEOIAMO KAYIMN KAI T'ANAKAIA. OI 15 AEPOI MA AOKTHE EXOYN KATAYEI E ENOOXEIO TH PTEYOYA TOY TATAPTAN OOY A IANYKTEPEYOYN AOE KAI AYPIO META TO MAT A EKINHOYN THN EITPOH ME MOXA...EYXOMATE NIKH KAI KAH EITPOH''.


PAOK FANS "NORTHERNERS"

[Επιστροφή στην Αρχική σελίδα]