21-04-2011

"OPOOO AXA"

MEAH EBOMAA ETO 33M.X! EBOMAA TN AN TOY KYPIOY 1978 XPONIA PIN... MEAH EBOMAA 2011M.X.MEPE EPIYOIMOY,KATANYH,NHTEIA,OPOOH XPITIANIKH ITH.MEPE KPIH KAI OKIMAIA TOY EHNIKOY AOY AO THN AKOMIA OIKONOMIKH IKTATOPIA TH EEPXOMENH NEA TAH PAMATN.MEPE ATEIPEYTH EOIOOIHH TOY NOOYNTO EHNIKOY OOAIPOY OY YTYX AOTEEI KI AYTO ANAOATO KOMMATI TH BYIzOMENH TO KOINNIA...MEPE POBHMATIMOY KAI IA TO MEON TH OMAA MA OOY MEA AO THN OIKONOMIKH YPAIA AINOMENO TH EOXH ATENIZOYME ENA ABEBAIO MEON ME MIA IOIKHH NA POAEI IA TO KAYTEPO MEA AO ENA PO EPTHMATIKA IA TO AN MOPEI NA ETYXEI KATI EPIOTEPO AO AYTA OY HH EXEI PAMATOOIHEI KAI OY IOYPA EINAI APKETA KAI AIOMNHMONEYTA.
MEA AO OA AYTA KAI EKINNTA IEPAPXIKA EOYME NA EYXHOYME E OO TON KOMO KAH ANATAH THN YXH THN KAPIA KAI THN ITH MEA AO TON EOPTAMO ENO OPOOOY EHNIKOY AXA.EYXOMATE TIH,YEIA KAI NA EXEI OO O KOMO NA AEI!(OXI MONO O AKAO KAI OI OIOI EBPAIOMANOI TOY YTHMATO).AA EEIH MONO ME EYXE KAI OPE AYA EN BAONTAI,YEIA KAI ITIH IEKIKOYNTAI ME ANE.OXI AE EPIKOE E MIOY,YNTAEI,YTHMA YEIA...IA THN OMAA MA,THN KAOYPA MA,EIzOYME ''KAH AMPH'' E ANITIKO KAI IOIKHTIKO EIEO,IA NA EXNIOMATE AO TO OOA TN POBHMATN TH KAHMEPINOTHTA.
AOK EYTYX TH ZH MA YAPXEI EY!
KAO AXA E OOY!

[Επιστροφή στην Αρχική σελίδα]