12-04-2011

"13 APIIOY 2003"

ENA AKOMA NIKHOPO AOK-APH(2-0) AYTH TH OPA TA TPIKAA,EXEI TEEIEI...
EKINNTA IA EITPOH,HPOOPOYMATE OTI O POMO TA TEMH EINAI KEITO,ENA AKOMA TPAIKO ANATHOPO TPOXAIO ATYXHMA...
AYTH TH OPA O POMO-KAPMANIOA K H ANEYYNOTHTA ENO OHOY TEPHAN TH ZH E MIA OMAA NEAPN MAHTN AO TO MAKPOXPI HMAIA OY EETPEAN ITIA TOY AO XOIKH EKPOMH...IA XIIOMETPA IO EPA,TI 4/10/1999 KA ETI XAAME K TA 6 AEPIA MA AOKTAKIA...
AKOMA K HMEPA H KATATAH 'AYTA TA HMEIA-AIMHTOMOY TH ENIKH OOY K IENOY APTHPIA E75 H KATATAH APAMENEI IIA!
OE ZE PEEI NA XAOYN K OE OIKOENEIE NA PHNHOYN AKOMA?

[Επιστροφή στην Αρχική σελίδα]