10-03-2011

''AOK-OOAIPO,POXPAME...''

EYTYX TO MAT ME TON EPOTEH AIKTE K TEXNIKH HEIA EN OPEAN TI AOKPIATIKE MAKE TOY O TO MAT-KAPNABAI ME THN AEK.ETI EYKOA-YKOA HPAME TOY 3 BAMOY K POXPAME...O EIAME OE OPE,TO TEO TH XPONIA A KANOYME TAMEIO...ANT THN KYPIAKH(AN INEI TEIKA H ANITIKH)EN PEEI ME TIOTE NA EOYME THN AIA TN KENTPN AOAEN ME KATAIKATIKO MEON IA THN OMAA MA.OM YIKA K EN 'AHOYME TOY AYPOY NA KANOYN OTI EOYN...

 

[Επιστροφή στην Αρχική σελίδα]