23-07-2011

ANAKOINH ''BOPEIN''IA TON ANA BAEPEKA-.A.O.K.

H AAH EPA TOY PTOY ANA(XPI NA KATHOPOYME THN .A.E I'AYTHN THN AOAH,E'OON AOEIXTEI ETI EYHPETEITAI TO YMEPON TH OMAA...) MA HMIOYPHE MEAO POBHMA PO TON APTIO POPAMMATIMO KAI THN OOKHPMENH IOPANH TH OIKH EKPOMH,O KAI THN YMMETOXH TN EKPOMEN O APXIKH PYMIH TN EPINN AEIN...


EEIH OA AYTA TA XPONIA MAAME NA EITOYPOYME ME YNEEIA KAI OBAPOTHTA KI EEIH EN EOYME NA TAAIPHOYME TON KOMO ME TYXON POXEIPOTHTE 'ENAN APKETA MAKPYNO POOPIMO,ANAKOINNOYME EN A PAMATOOIHEI OIKH EKPOMH IA TO OO.


ETI TO PANTEBOY TOY ''EPE TN BOPEIN'' METATIETAI IA TON EOMENO YPO...EYXOMATE OOYXA KAO TAII THN OH OY PTOATHAME TO 2003 ME ANTIAO TH YN E OA AEPIA MA TAIEOYN KI EITPOH ME KOP POKPIH!


PAOK FANS NORTHERNERS.

[Επιστροφή στην Αρχική σελίδα]